2008

(2008)

Under året har en hel del åtgärder gjorts på vår anläggning. En anläggning av vår storlek och beskaffenhet kräver en hel del underhåll och andra åtgärder. Här beskriver vi kortfattat vad vi gjort under 2008.

Driving-rangen. Bland annat har vi byggt ett tak till bollautomaten för att minska driftsstörningarna på grund av regn och blåst. Maskinen har fungerat bra sedan dess med väsentligt färre driftstörningar. Nya avståndsflaggor på tydligare klippta övningsgreener är utställda.

Gamla vagnsboden. Ny dränering på norra sidan och nya stuprör har satts på plats för att minska fukten i krypgrunden, framförallt under den del av byggnaden som vetter mot övningsgreenen.

Ladan. Vi har byggt ett skärmtak till golfbilarna nere vid banans lokaler. Detta för att få bort bilarna ifrån klubbhuset och att få dem skyddade för väder och vind. Laddningsstationen under uppfartsrampen till ladan är också flyttad vilket innebär mindre störningar för banpersonalen. Armaturen i verkstaden är ordentligt genomgången och kompletterad. Den gamla varmvattenberedaren i klubbverkstaden är borttagen.

9 1/2. Nytt plåttak är lagt och på uteplatsen är plattorna lyfta och lagda i våg. Dessutom är uteplatsen omgärdad av ett staket.

Klubbhuset. Trappan till entrén är utbytt, den gamla var så dålig på vissa ställen att det fanns risk för genomtramp. Vid resultattavlan har plattorna lyfts och snyggats till. Hela klubbhusområdet har kantskurits och grusgångarna har kompletterats med nytt grus.

Hotell Jägmästaren. Varmvattenberedaren i Hotell Jägmästaren var gammal och krånglade en hel del vilket innebar att våra hotellgäster vid ett flertal tillfällen var utan varmvatten. Efter nyinstallation, där vi även moderniserade värmesystemet, har det fungerat bra. Sedan driftsättning har vi inte haft ett enda problem med varmvattenförsörjningen, trots att vi haft hotellet fullt vid ett flertal tillfällen.

Under året har en total översyn av brandskyddet på anläggningen genomförts. Detta har bland annat resulterat i installation av ett nytt, automatiskt brandvarningssystem i omklädningsbyggnaden samt en ordentlig genomgång av brandskyddsdokumentationen. Vi kommer även att byta ut dagens två, äldre centraler mot en modernare samt komplettera och byta ut ett antal detektorer