Valberedning

§ 23 Sammansättning, åligganden Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande eller på begäran av två ledamöter. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Kristina Ekberg

Kristina Ekberg

Sammankallande
Marcus Kjellin

Marcus Kjellin

Ledamot